Důležité informace

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Chriss Elite s.r.o., sídlem: Čestlice 198, Čestlice, 251 01 email: info@chriss-elite.cz.

Místo podnikání a zpracovávání je Chriss Elite s.r.o., Areál HEIM Trade Se, Vídeňská 264/120b, Brno, 619 00.


V případě jakýchkoliv informací mě neváhejte kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo emailu.

Osobní údaje zpracováváme k plnění smlouvy (odesílání objednávek) a k zasílání obchodních sdělení zákazníkům, na základě oprávněného zájmu.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o zpracovávání osobních údajů správcem:

a) Chriss Elite s.r.o. zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, email, případně IČ a DIČ, pokud je kupující podnikatelem, koupené produkty, IP adresa a cookies. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Tento web také používá cookies ke správnému fungování. Kategoriemi subjektů jsou zákazníci. Veškeré údaje jsou zpracovány správcem Chriss Elite s.r.o., IČ 03543382, v místě Areál HEIM Trade Se, Vídeňská 264/120b, Brno, 619 00.

b) Na vaši emailovou adresu chodí veškeré informační emaily o objednávce, a následně po odeslání Vás na ni může kontaktovat i doručovací služba.

c) Pokud si založíte u nás zákaznický účet, informace budou uloženy v administraci eshopu a my je nijak dále nezpracováváme.

d) Osobní údaje (email) mohou být rovněž použity pro marketingové účely, a to k zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu.

e) Při návštěvě webu rovněž dochází ke sběru informací o návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics.

f) Vaše osobní údaje budeme předávat třetím osobám pouze pro nezbytné účely plnění smlouvy. V rámci dodání Vaší objednávky obdrží od nás vybrané subjekty, jako například dopravci ( PPL ). Ti smí tyto informace použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením objednávky.

g) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu a pro zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu, od kterých se může kdykoliv odhlásit. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

h) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

ch) Informace, email a obsah zprávy poslané prostřednictvím kontaktního formuláře, budou uloženy v emailové schránce a nebudou dále zpracovávány, pokud to s ohledem na povahu zprávy nebude nutné (objednávka, sponzoring apod.)

Aktuální seznam poskytovatelů služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z vašich osobních údajů.

a) PPL (jméno, adresa, telefonní číslo, email)

b) účetní program Pohoda, sloužící k vytváření faktur,

c) aplikace Smartsupp (chat)

d) administrace eshopu ( shoptet ) k uložení objednávky

e) Nepovinné informace, jako je poznámka , nijak dále nezpracováváme. Veškeré osobní údaje jsou uloženy v administraci e-shopu a dále v souboru v zabezpečeném počítači.

f) Můžete požadovat od správce údajů přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování či požádat o přenesení údajů k jiné společnosti. Rovněž můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

g) Z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

h) Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tzn. k zajištění realizace vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou jsme povinni uchovávat tyto informace podle obecně závazných právních předpisů (uchovávání vašich osobních údajů v podobě faktur po dobu 10 let).

ch) Prohlašujeme, že údaje, které zpracováváme, jsou minimalizovány a každý jediný je nezbytný pro doručení objednávky a k Vaší informovanosti ohledně stavu objednávky.

Práva subjektů údajů

a) Můžete kdykoliv bezplatně požadovat veškeré informace o zpracovávání

b) Pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje v souladu se zákonnými podmínkami, můžete nás kdykoliv požádat o vysvětlení, požadovat, abychom vzniklý stav odstranili, můžete požadovat blokaci údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci, taktéž se můžete obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

c) Svůj souhlas ke zpracovávání osobních údajů naším eshopem můžete odvolat. Pokud tak učiníte, budou vaše údaje vymazány, pokud je nepotřebujeme ke splnění zákonných povinností – vyřízení objednávky, fakturace a následná archivace faktury. Ke smazání dojde také v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel, pro který byly uloženy.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, má právo získat přístup k:

a) účelům zpracování

b) kategoriím dotčených osobních údajů

c) k informacím o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým os. údaje byly nebo budou zpřístupněny

d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

e) informaci o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, či vznést námitku proti tomuto zpracování

f) právu podat stížnost u dozorového úřadu

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů. pokud nejsou získány od subjektu údajů

h) informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, a to bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů žádá v elektronické formě, poskytnou se mu informace rovněž v elektronické formě, pokud si nepřeje jinak.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných údajů.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají, a to pokud:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny

b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

c) subjekt vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle odstavců výše smazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie a replikace

Odstavce výše pod bodem 9.4f) se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnost, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na omezení zpracování správcem v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti os. údajů správcem

b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz os. údajů a žádá místo toho omezení použití

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon a obhajobu právních nároků

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

Pokud bylo zpracování podle odstavce výše omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou uložení zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce prvního tohoto bodu, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údaj právo vznést kdykoli námitku proti zpracování os. údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Výměna a vrácení zboží

I u nás se může stát, že Vám zboží nesedne nebo nesplní Vaše očekávání. 

 

Výměna nebo vrácení zboží ale není žádný problém. :)

 

Nejrychlejší postup:

 

 1. Stáhněte si reklamační formulář - Reklamační formulář Chriss Elite
 2. Pečlivě ho vyplňte
 3. Odešlete zboží jako BALÍK DO RUKY na adresu : Chriss Elite s.r.o., Areál HEIM Trade Se, Vídeňská 264/120b, Brno, 619 00 -  nezapomeňte přiložit vyplněný formulář
 4. Uschovejte si podací lístek
 5. Ozveme se Vám při otevření balíčku 
 6. Zboží na výměnu odesíláme do 2-7 pracovních dnů
 7. Peníze vracíme do 14ti pracovních dnů na bankovní účet

 

Reklamační formulář je přehledný a obsahuje veškeré informace, které budeme potřebovat k rychlému vyřešení výměny/reklamace.

 

V případě dalších dotazů jsme tu pro Vás neustále na emailu info@chriss-elite.cz.

Obchodní podmínky

Společnost: Chriss Elite s.r.o.

se sídlem Čestlice 198, Čestlice, 25101

identifikační číslo 03543382

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , C 294640 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chriss-elite.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Chriss Elite s.r.o. , se sídlem na ulici Čestlice 198, Čestlice, 25101 , identifikační číslo: 03543382 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , C 294640  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.chriss-elite.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.chriss-elite.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a na Slovensko. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2200689454/2010 , vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zasíláme elektronickou formou. 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • 1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 1.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit formulář poskytovaný prodávajícím, jenž lze stáhnout ZDE : Reklamační formulář Chriss Elite

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na bankovní účet. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Chriss Elite s.r.o., Čestlice 198, Čestlice, 25101, info@chriss-elite.cz 

 

Doprava a platba

Doručujeme balíčky po celé České republice i Slovensku. Spolupracujeme s kurýrní službou PPL ( na Slovensku DHL ).

 

Postup při doručování:

 1. My balíček pečlivě zabalíme, předáme službě PPL
 2. PPL Vám odešle potvrzující email a sms, ve které budete mít veškeré informace o balíčku - doba doručení, dobírkovou částku i kontakt na řidiče
 3. Dle informací z sms Vám kurýr zásilku doručuje

 

Jakou formou můžu řidiči zaplatit?

 1. Hotově
 2. Platební kartou

 

Co dělat, když mi nevyhovuje čas dodání/místo dodání?

Žádný problém. Stačí zavolat na uvedený kontakt a domluvit se s řidičem na změnách. :)

Lze využít uložení na tzn. Parcel shop PPL - to jsou například malé obchůdky, trafiky, drogerie v blízkosti Vašeho bydliště.

V případě jakýchkoliv dotazů, jsme tu pro Vás i my, rádi Vám poradíme nebo se rovnou domluvíme s PPL.

 info@chriss-elite.cz

 

Druhy dopravy a platby:

 

 1. Dobírka 

Při platbě dobírkou platíte za balíček až kurýrovi při předání balíčku.

Česká republika - platíte v CZK nebo kartou

Slovensko - platíte v € nebo kartou

 

 1. Platba předem na bankovní účet

Zaplatíte celkovou částku na náš bankovní účet, při doručování balíčku už neplatíte kurýrovi nic.

Česká republika - 2200689454/2010

 

Cena za dopravu a platbu:

 

Česká republika

 1. Dobírka - 148 Kč
 2. Platba předem - 99 Kč

 

Slovensko

 1. Dobírka 119 Kč

 

V případě jakýchkoliv dotazů, jsme tu pro Vás. Rádi Vám poradíme.

4 položek celkem
Zpět do obchodu